line_gbg70.gif (2214 bytes)

Religious Prayers
Literature

line_gbg70.gif (2214 bytes)

Prayers to the Lord

The Lord's Prayer and other prayers attributed to the Istro-Romanian dialect have several variations that have been documented. Let us first have a look at the modern version and the same prayer in the official language of neighboring countries.

Ciace nostru
(modern comparison with neighboring languages)
From: http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_dalmat%C4%83 and http://en.wikipedia.org/wiki/Burgenland_Croatian

Hrvatski   Slovensko   Istrorumeno   Rumeno   Italiano
Oče naš, koji si na nebesima,   Oče naš, ki si v nebesih,   Ciace nostru car le şti en cer,   Tatăl nostru care eşti în ceruri,   Padre nostro che sei nei cieli,
se sveti ime tvoje;   posvečeno bodi tvoje ime,   neca se sveta nomelu teu.   sfiinţească-Se numele Tău.   sia santificato il tuo nome.
budi volja tvoja,    pridi k nam tvoje kraljestvo,   Neca venire craliestvo to.   Vie Împărăţia Ta.   venga il tuo regno.
kako na nebu tako i na zemlji.   zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji.   Neca fie volia ta, cum en cer, aşa şi pre pemint.   Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.   sia fatta la tua volontà,
Kruh naš svagdanji daj nam danas,   Daj nam danes naš vsakdanji kruh   Pera nostre saca zi de nam astez.   Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.   Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
i otpusti nam duge naše,   in odpusti nam naše dolge,   Odproste nam dutzan,   Şi ne iartă nouă păcatele noastre,   rimetti a noi i nostri debiti,
kao što i mi odpuštamo dužnicima svojim.   kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,   ca şi noi odprostim a lu nostri dutznici.   precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.   come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
I ne uvedi nas u napast,   in ne vpelji nas v skušnjavo,   Neca nu na tu vezi en napastovanie,   Şi nu ne duce pe noi în ispită,   E non ci indurre in tentazione,
nego izbavi nas od zla.   temveč reši nas hudega.   neca na zbăveşte de zvaca slabe.   ci ne mântuieşte de cel rău.   ma liberaci dal male.

 
 
 
 
Amen!

Ciace nostru
1928
From: Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane)

† An lumele lu Ciåce, lu Fiľu e lu Svetu Spirit, Amen!

Ciåce nostru cårle şti ăn cer,
neca se lumele tev
posvete,
neca vire cesaria te, se fie voľa te,
cum ăi ăn cer, şå şi pre pemint.

Păra nostre de saca zi de=ne=vo åstez şi ne,
scuze pec
åtele nostre cum şi noi scuzein lu ceľi cårľi ne ofendescu.
Şi nu duce pre noi ăn
napast ma ne zbave de cela revu. Amen!

Ăn lumele lu Ciåce, lu Fiľu e lu Svetu Spirit, Amen! †


Ciåia nostru
1928
(in limba Jeianţilor)
From: Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane)

In lumele lu Ciåia, alu Fiľu şi alu Svetu Spirit, Amen!

Ciåia nostru carle-ş în cer, neca se lumde tev posvete,
neca vire cesaria te, nec
å fie voľa te, cum ăi in cer, aşa şi pre pemint.

Păra nostra de saca zi de-na-vo asiez, şi na scuze pecatele nostre
cum şi noi scuzeim lu ceľi carľi na ofendes.
Şi nu duce prc noi in napasl ma na zbave de cela revu. Amen!

In lumde lu Ciaia, alu Fiľu şi alu Svetu Spiril. Amen!


Ciạce nostru - 1905
From: Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu

Ciạce nostru carle şti în cer, posveti-sa numele tev,
neca vire cesaria tea, fie volĭa tea, cura e in cer şa şi pre pemint;

Pîra nostrea cea de totc zilele dea-ne-v-o astez şi ne scuzeà pecatele nostre
cum şi noĭ scuzeain Iu celĭi carlĭi ne ofendesc;

Şi nu duce pre noĭ în napast şi ne scapea de cela reav. Amen.


Čače nostru - 1856 to 1862

Original Alphabet

Transcribed into Modern Alphabet

Ţåte nostru car le şti în ţer, neca se spune vol'a a te, cum în ţer, aşå şi pre pemint. Pera nostre saca zi de nam åstez, odproste nam dujan, ca şi noi odprostim a lu noştri dujniţ, Neca nu nă tu vezi în napastovańe, Neca na zbaveşt de zvaca slabe. Amen.


I Believe in God is another prayer to the Lord:

Cred în domnu - 1905
From: Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu

Io cred în ur Domnu, Ciạcea cate ţire tote, care facut-a ceru şi pemintu, ceale ce se vedu şi ceale ce nu se vedu.

Şi în Gospodinu Isus Crist, filĭu lu Domnu, îns nascut, care din Ciạce nascut-s-a, manche de toţ secoli. Svitlost din svitlost, Domn pravi din Domn pravi, născut nu facut, din urea substanţea casi Ciạce, prin care tote facut-s-av.

Carle za noî omiri şi za scapạrea nostrca lasat-s-a din cer şi s'a înjivotit dila Svetu Spirit şi din Vergura Maria şi facut-s-a om. Şi lost-a restignît za noĭ în timpii lu Ponţîu Pilat şi suferit-a şi fost-a zecopeait şi uscîrsnit-a treia zi cum fost-a piseait in Sveta Scripturea.

Şi dignit-s-a în cer şi şade la desna lu Ciạce. Şi nazat va verì cu glorie săndi celĭi vilĭ şi celĭi morţ, lu care cesarie nu se va finì.

Şi in Svetu Spirit, Domnii ce dae jivlenĭe, care din Ciạce iase şi dila Filĭu, cela ce scupa cu Ciạce şi Filĭu e adoreaĭt şi glorieait, carie a cu-vintat prin prorocĭ.

In urea svetea, catolichea şi apostolichca baserichea.

Io recunoscu ur cirst za oprostirea lu pccatele.

Io şteptu scularea lu morţi şi jivlenĭa de secole, cea ce fi-va. Amen.


Cred ăn Domnu - 1928
From: Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane)

Io cred ăn ur Domnu, Ciace carlc ţire tote, carle facu-la ceru şi pemintu, ceale ce se vedu şi ceale ce nu se vedu.

Şi ăn Gospodinu Isus Crist, Fiľu lu Domnu, ăns nascut, carle din Ciace s-a nascut, manche de toţ secoli, svitlost din svitlost, Domn pravi din Domn pravi, nascut ma nu facut, carle za noi omiri şi za oslobodi noi lasată-s-a din cer şi s-a înjivotit dila Svetu Spirit şi din Verghina Maria şi facută-s-a om. Şi fost-a restegnit za noi ăn vrema lu Pilat Ponţiu şi zapatimeit-la şi 'fost-a zecopeit şi uscîrsnit-a treia zi cum fost-a piseit ăn-Sveta Pisma. Şi s-a dignit ăn cer şi şede la desna lu Ciace. Şi rapoi va veri cu glorie săndi cel'i viti şi ceľ'i morţi, lu carle ţesarie nu se va fini.

Şi ăn Svetu Spirit, Domnu ce daie jivľen'e, carle din Ciace iase şi din Fiľu, cela ce scupa cu Ciace şi. cu Fiľ u ie adoreit şi glorieit, carle a cuvintat prin Prorocl.

Ăn ure Sveta, catoliche şi apostoliche Baseriche.

Io cunoscu ur Cîrst za oprosti pecatcle nostre.

Io şteplu che s-or morţi scula şi şteptu jivľen'a de secole, cea ce fi-va. Amen!


Prayers to Mary

Sora Maria - 1905
From: Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu

Sora Maria pľire de milost, Domnu cu tire; blagoslovite şti tu între muľerle,şi blagoslovit îi plodu de la utroba te Isus. Sora Maria, måia lu Domnu, roge Domnu za noi acmoţe, şi în vrema de nostra morte. Amen.


Salutaţia lu sveta Maria - 1905
From: Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu

Veselea-te, Mario, care nascut-aĭ pre Domnu, cea pľirea de graţie, Domnu cu tire. Blagoslovitea şti între mulĭier şi blagoslovit ĭî fructu dila utroba tea, Isus.

Mario. Mạia Iu Domnu, roghea Domnu za noĭ acmoce şi în timpu de morta nostrea. Amen.


Salutaţia lu sveta Maria - 1928
From: Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane)

Veselea-te, Mario, care nascut-ai pre Domnu, cea pľire de graţie, Domnu cu Tire! Blagoslovite şti ăntre muľier şi blagoslovit ăi frutu dila utroba te, Isus.

Mario. Mạia Iu Domnu, roghe Domnu za noĭ acmoce şi ăn vrema de morta nostre. Amen!


Prayers to the Saints

Sveti Petru ribar alu Domnu - 1928
From: Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane)

O voie mes-a Sveti' Petru şi cu se frate Nicodem ăn iazer ribe lovi. Şi iel' a lovit do zile şi do nopţ; niş n-a caţat (ali: uhatit). Potle verit-a Domnu Gospodin cătra Sveti Petru. Şi--1' gane: — Gospodine, tota nopta-n lovit e niş n-an putut caţa (ali: ulovi)! —

Şi Domnu cuvinte: — Las — zice - Petre, mrija şi love ribe! —

Şi Petru-1' odgovore: — Noi ăn lumele tev ren lasa mrija şi ren lovi ribe! —

Şi tunce lasat-a mrija-ntr-o ape. Lovit-a dosti ribe şi moreit-a cl'ema cel'i al'ţi na pòmăchĭ (ali: juta) za stezei fare ribele. Şi cănd [10] a iel' ribele stezeit, tunce mrija prascheit-a (ali: pocnit-a). De cănd a stegnit ăn barche sus, amindo barchele de ribe nepunit-a.

Sveti Petru vezut-a cea ociudese mare. Ie clecne-se pre vale tru Domnu... Şi ie cuvinte neca Domnu mere chia, che-i ie mare grìşnic. Tunce Domnu av zis: — Nu ie bolì (ali: n-ari friche), Petre! —

Şi tunce mes-a Sveti Petru şi Domnu potuvei pre cale. Şi Domnu-l' cuvinte: — Tu-i, Petre, cmoce ribe lovit, e comce ver omiri lovi (ăn rai). —

Şi tunce l'-a dat Domnu Gospodin cl'uci de rai.

[Spuse ăn 31 Aguşt 1927 de Ludo (Ludovico) Şcalir (53 an') din Susn'eviţa.]

Sources:

  • Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina şi Constantin Diculescu. Stampa Gutemberg, Ioseph Göbl, Bucureşti, România, 1905, p. 18-20.
  • Morariu, Leca. Lu Fraţi Noştri. Libru lu Rumeri din istrie /Cartea Romînilor din Istria / il libro degli Rumeni Istriani, Susn'eviţa (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane), Editura Revistei  „Fat-Frumos”. Suceava, Romania 1928, p. 5-11.
  • Fr. J. Sajovec in Novice gospodarske, obertnijske i narodske Nr. 87, Lubljana, 1856. The prayer was originally recorded in the village of Sushnievitsa (today Sušnjevica). It was subsequently republished by Fr. Miklosich in Die slawischen Elemente in in Rumunischen, Wien, 1862, and reproduced in http://www.christusrex.org/www1/pater/source/istro-roman-source.jpg - "Crestomatie Romanica"  (Bucharest, 1968). Christus Rex - http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-istro-roman.html
  • http://istro-romanian.net/culture.html
  • Personal sources and resources.

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran and Petru Neiescu

Created: Saturday, January 22, 2004; Last updated:  Thursday November 24, 2016
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA